Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowy wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Numer umowy o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151-UM0310391/22

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: ”Budowa  miejsc rekreacji i wypoczynku w msc. Brzostówiec”
W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa oferty rekreacyjnej poprzez budowę nowych miejsc rekreacji i wypoczynku
Umowa o przyznaniu pomocy Nr  01977 -6935-UM 0313773/22 z dnia 28.09.2022 r.
Kwota przyznanych środków na  realizację operacji:128 703,00

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr : RPLU.06.04.00-06-0060/18-00

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 886 847,58 zł
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem:712 391,71 zł
3. Wnioskowana kwota: 605 532,94 zł

Gmina  Radzyń Podlaski realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: „Zdalna szkoła+” .

W ramach rządowego projektu Gmina Radzyń Podlaski pozyskała grant w wysokości 94 800,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów, dzięki temu wsparciu zostaną zakupione laptopy z oprogramowaniem dla uczniów wykluczonych cyfrowo. Projekt realizowany przez Gminę  Radzyń Podlaski „Zdalna szkoła +” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z pandemią COVID- 19 i ma wspierać zdalną naukę uczniów.

 

świetlica w Jaskach

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie  „ Wsparcie   inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”/” Wsparcie Badań i inwestycji związanych z utrzymaniem odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020