Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr : RPLU.06.04.00-06-0060/18-00

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 886 847,58 zł
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem:712 391,71 zł
3. Wnioskowana kwota: 605 532,94 zł

Gmina  Radzyń Podlaski realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: „Zdalna szkoła+” .

W ramach rządowego projektu Gmina Radzyń Podlaski pozyskała grant w wysokości 94 800,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów, dzięki temu wsparciu zostaną zakupione laptopy z oprogramowaniem dla uczniów wykluczonych cyfrowo. Projekt realizowany przez Gminę  Radzyń Podlaski „Zdalna szkoła +” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z pandemią COVID- 19 i ma wspierać zdalną naukę uczniów.

 

świetlica w Jaskach

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie  „ Wsparcie   inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”/” Wsparcie Badań i inwestycji związanych z utrzymaniem odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Gmina  Radzyń Podlaski realizuje Projekt „REWITALIZACJA PARKU W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŻABIKOWIE – ETAP II i III” współfinansowany ze środków UE, w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL na lata 2014-2020.

Gmina Radzyń Podlaski w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków"

altana

Tytuł projektu:„Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”
BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr 00614-6935-UM0310841/17, zawarta w dniu 24  maja 2018 r.