Gmina  Radzyń Podlaski realizuje Projekt „REWITALIZACJA PARKU W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŻABIKOWIE – ETAP II i III” współfinansowany ze środków UE, w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL na lata 2014-2020.