Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Stasinów od km 0+538 do km 0+957
Kwota dofinansowania -74 008,00 zł
Całkowita wartość inwestycji -123 347,01 zł
Cele projektu: Poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu
Osiągnięte efekty: podbudowa z kruszyw łamanych gr.8 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych -warstwa wiążąca 4 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych –warstwa ścieralna, pionowe znaki drogowe szt.1, pobocze z tłucznia gr 10cm

Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej w m. Branica Radzyńska Kolonia od km 0+990 do km 1+980";
Kwota dofinansowania – 107 240,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji - 178 734,99 zł;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągniete efekty: wyrównanie istniejącej podbudowymieszanką mineralno-asfaltową, nawierzhnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa na poszerzeniu 15 cm, oznakowanie pionowe, pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm;

Nazwa zdania: "Przebudowa drogi gminej na odcinku Płudy- Brzostówiec o dł. 990 mb";
Kwota dofinansowania – 104 243,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji- 189 533,47 zł ;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągnięte efekty: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych gr. 4 cm, bariery ochronne stalowe jednostronne 24 mb, pobocze  z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, oznakowanie pionowe, odwodnienie powierzczniowe;

Nazwa zadania:  "Przebudowa drogi gminej w m. Branica Radzyńska Kolonia na odcinku dł. 990 mb";
Kwota dofinansowania - 97 160,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji -176 65494 zł;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągnięte efekty: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, nawierzchia z mieszanek mineralno asfaltowych gr. 4 cm, pobocza z tłucznia kamiennego gr. po uwałowaniu 10 cm, odwodnienie powierzchniowe;

Nazwa zadania: " Przebudowa drogi gminej w m. Białka na odcinku dł. 990 mb."
Kwota dofinansowania- 128 964,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji 234 481,79;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągnięte efekty:  warstwa ścieralna 4 cm, przepusty rurowe HDPD o średnicy 50cm 2x 7m, bariery ochronne stalowe jednostronne 32 mb,warstwa wyrównawcza mieszanka mineralno- asfaltowa, nawierzchia pobocza  z tłucznia  kamiennego- warstwa górna po uwałowaniu 10cm, oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie powierzchniowe;

Nazwa Zadania:" Przebudowa drogi gminnej nr 101918L na odcinku Bedlno od km 0+000 do km 0+990";
Kwota dofinansowania- 182 416,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji- 331 667,04 zł;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągniete efekty: wykonanie warsty wyrównawczej z masy betonu asfaltowego, wykonanie masy ścieralnej gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, oznakowanie pionowe, odwodnienie powierzchniowe;