Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Stasinów od km 0+538 do km 0+957
Kwota dofinansowania -74 008,00 zł
Całkowita wartość inwestycji -123 347,01 zł
Cele projektu: Poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu
Osiągnięte efekty: podbudowa z kruszyw łamanych gr.8 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych -warstwa wiążąca 4 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych –warstwa ścieralna, pionowe znaki drogowe szt.1, pobocze z tłucznia gr 10cm