odpady

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Na podstawie art. 22 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) koszty gospodarowania odpadami są  ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady. Wobec powyższego przedstawiamy w załączniku informacje o przedsiębiorstwach odbierających takie odpady.

wykaz przedsiębiorstw