Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W dniu 23 lutego 2022 r. Gmina Radzyń Podlaski podpisało umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa  Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze 3585/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Gmina Radzyń Podlaski na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymało kwotę 242 430,00 zł. Uzyskane dofinansowanie przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych oraz zwiększy cyberbezpieczeństwo urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
Całkowita wartość grantu: 242 430,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 242 430,00 zł
Termin realizacji grantu: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy ale nie dłużej  niż do dnia 30 września 2023 r.
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu