Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa Zadania: Remont drogi gminnej Nr 101916L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Radowiec
Cele projektu: W ramach remontu wykonane zostało: jezdnia bitumiczna na długości 990m o szerokości pasa ruchu 2,5m (1x2), pobocza obustronne gruntowe ulepszone szerokość 0,75m na długości 990m, odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne, znaki drogowe m.in oznaczenie niebezpiecznego zakrętu, szczegółowy zakres robót: roboty pomiarowe- 0,99km, podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm- 4950,00m2, skropienie emulsją asfaltową- 4950,00 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr 4 cm ( warstwa ścieralna)- 4950,00 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr 5 cm ( warstwa wiążąca)- 4950,00 m2, przepust rurowy- 11 m, pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm- 1485,00 m2, znaki drogowe- 7 szt. bariery ochronne- 64m., tablica informacyjna -1 szt.
Dofinansowanie:  310 894, 40 zł z Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Całkowita wartość inwestycji:  870 900, 27 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa Zadania: Remont drogi gminnej Nr 101912L od km 0+000 do km 0+471,5 w miejscowości Biała,
Cele projektu: W ramach remontu wykonane zostało jezdnia bitumiczna o długości 471,5 m, szerokości pasa ruchu  2,5m (1x2),  pobocza obustronne gruntowe ulepszone szer. 0,75 m na długości 471,5 m, odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne , postawiono nowe znaki drogowe m.in ograniczenie prędkości na łuku drogi, szczegółowy zakres robót: roboty pomiarowe-0,471,5 km,  koryta gł. 20 cm -19,92m2, warstwa odsączająca gr. 10 cm- 19,92 m2, podbudowa betonowa gr. 15 cm-19,92m2, kruszywo warstwa górna gr 10 cm- 1210, 18 m2,  kruszywo warstwa dolna gr 15 cm- 1210, 18 m2, emulsja asfaltowa - 2420,36 m2, mieszanka mineralno -bitumiczna warstwa wiążąca gr 5 cm - 2420, 36 m2, mieszanka mineralno -bitumiczna warstwa ścieralna gr 4 cm - 2420, 36 m2, pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm-707,25m2, znaki drogowe - 9 szt., tablica informacyjna - 1szt.
Dofinansowanie: 154 805, 35 zł z Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Całkowita wartość inwestycji:
428 542, 23 zł