Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa Zadania: Remont drogi gminnej Nr 101916L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Radowiec
Cele projektu: W ramach remontu wykonane zostało: jezdnia bitumiczna na długości 990m o szerokości pasa ruchu 2,5m (1x2), pobocza obustronne gruntowe ulepszone szerokość 0,75m na długości 990m, odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne, znaki drogowe m.in oznaczenie niebezpiecznego zakrętu, szczegółowy zakres robót: roboty pomiarowe- 0,99km, podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm- 4950,00m2, skropienie emulsją asfaltową- 4950,00 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr 4 cm ( warstwa ścieralna)- 4950,00 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr 5 cm ( warstwa wiążąca)- 4950,00 m2, przepust rurowy- 11 m, pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm- 1485,00 m2, znaki drogowe- 7 szt. bariery ochronne- 64m., tablica informacyjna -1 szt.
Dofinansowanie:  310 894, 40 zł z Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Całkowita wartość inwestycji:  870 900, 27 zł