BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr : RPLU.06.04.00-06-0060/18-00

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 886 847,58 zł
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem:712 391,71 zł
3. Wnioskowana kwota: 605 532,94 zł