świetlica wiejska

Tytuł projektu : Budowa świetlicy wiejskiej w Branicy Radzyńskiej – Kolonii, Gmina Radzyń   Podlaski,
Działanie:  413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent : Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 00189-6930-UM0330214/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013   zawartej w dniu 20 czerwca 2011 r.  realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim,  na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2011 r.

ustrzesz

Tytuł projektu : Kształtowanie  obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ustrzesz poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego we wsi Ustrzesz – Gmina Radzyń Podlaski.
Działanie:  „ Odnowa i rozwój  wsi”  objętego PROW  na lata 2007 – 2013.
Beneficjent : Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 00235-6922-UM0300512/10  w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin zakończenia prac – listopad 2011 r.

stasinów

Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej – Domu Ludowego w Stasinowie, Gm. Radzyń Podlaski. Działanie: „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013.
Beneficjent:  Gmina Radzyń Podlaski.
Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00236-6922-UM0300511/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z dnia 4 stycznia 2011 r.
Planowany termin zakończenia prac : czerwiec 2011 r.
Plan finansowy operacji w złożonym wniosku:

dom ludowy

Tytuł projektu: „ Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń    Podlaski – Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”
Działanie : 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski.
Planowany termin zakończenia prac: - listopad 2010 r.
Plan finansowy operacji:

samochod osp

W dniu 30 kwietnia 2009 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego projekt pn. „ Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego w Powiecie Radzyńskim” w ramach konkursu 02/RPOWL/6.1/2009 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia; Działanie 6.1 „Ochrona i kształtowanie środowiska”; Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

branica ckr

Projekt pn. „Adaptacja i remont budynku gminnego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu pod utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej” realizowany zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00102-6922-UM0300088/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -
Tytuł operacji: „ Adaptacja i remont budynku gminnego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu pod utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej”
Działanie: 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski

Ośrodek zdrowia w Białce

Tytuł projektu: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Białce gmina Radzyń Podlaski”
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie: 3.5.1 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski
Partnerzy projektu:
Planowany okres realizacji: 7 lipca 2005 – 15 czerwca 2007
Budżet (całkowita wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR lub EFS, kwota dofinansowania z budżetu państwa):

Izba regionalna w Białej

Informacja Wójta Gminy 
Projekt pn. „Remont i modernizacja budynku Domu Ludowego pod urządzenie Izby Regionalnej w Białej k/Radzynia” realizowany zgodnie z umową nr 61412-UM4300087/06 z dnia 01 lutego 2006 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 

Dom Ludowy Główne

Opis planowanego przedsięwzięcia  
Projekt obejmuje wykonanie robót remontowych wewnątrz i zewnątrz budynku. Przewiduje się rozebranie ścian wewnętrznych z wyjątkiem pomieszczeń w części wschodniej budynku oraz wykonanie podciągu z dwuteownika podtrzymującego konstrukcję dachu opartego na słupach stalowych z kształtownika zamkniętego posadowionych na istniejących fundamentach.