Gmina Radzyń Podlaski w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków"

altana

Tytuł projektu:„Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”
BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr 00614-6935-UM0310841/17, zawarta w dniu 24  maja 2018 r.

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr  00340-6935-UM0310836/17, zawarta w dniu 28 listopada 2017 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 47435,00 zł
2.Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 46 820,00 zł
3. Wnioskowana kwota: 29 791,00 zł

logo

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr  : RPLU: 06.04.00-06-0043/17-00, zawarta w dniu 16  maja 2018 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem:  1737 067,98 zł
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 1 357 056,42 zł
3. Wnioskowana kwota: 1 153 497,95  zł

energia słoneczna

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

szkola

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna
Działania 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Tytuł projektu: Poprawa bazy dydaktyczno – sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski,
Umowa Nr : 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-077/09-00-0774, zawarta w dniu 28 kwietnia 2016 r.

domu ludowy w Bedlnie

Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń Podlaski ”Remont Domu Ludowego w Bedlnie’
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00290-6930- UM0330342/11 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 13 marca 2012 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

boisko

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbulitowie Dużym, Gmina Radzyń Podlaski
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00441-6930- UM0330551/13 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10  października 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))