Tytuł projektu: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Białce gmina Radzyń Podlaski”
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie: 3.5.1 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski
Partnerzy projektu:
Planowany okres realizacji: 7 lipca 2005 – 15 czerwca 2007
Budżet (całkowita wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR lub EFS, kwota dofinansowania z budżetu państwa):

Całkowita wartość projektu:  83 563,29 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR  62 672,46 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa  8 356,32 PLN
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie poprzez poprawę stanu budynków ośrodków zdrowia oraz stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług publiczanych.
Zakładane cele projektu są zgodne z celami stawianymi dla poddziałania 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Uzupełnienia ZPORR.
Planuje się w wyniku realizacji projektu osiagnięcie następujących wskaźników rezultatu: liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia - 2330 osób, liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - 110 osób.
Streszczenie projektu:
Usługi medyczne dla mieszkańców Gminy Radzyn Podlaski świadczone są przede wszystkim przez ośrodki i gabinety lekarskie na terenie miasta Radzyń Podlaski. Na terenie Gminy infrastruktura ochrony zdrowia to: ośrodek zdrowia w Białce, Ośrodek Opiekuńczo Leczniczy dla osób starszych zlokalizowany w budynku dawnej szkoły podstawowej w Ustrzeszy oraz 1 gabinet stomatologiczny w Białej.
Ośrodek Zdrowia w Białce funkcjonuje od roku 1984. Obecnie działka wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia stanowi własność Gminy Radzyń Podlaski. Nieruchomość oddana jest w użytkowanie dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na podstawie wieloletniej umowy najmu.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białce, zarejestrowany jest w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej pod pozycją 52. Świadczy usługi medyczne na rzecz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu: Białki, Ustrzeszy, Płudów, Jask, Głownego, Siedlanowa, Turowa i 100 osób z Radzynia Podlaskiego. W Zakładzie funkcjonują gabinety: lekarza rodzinnego, stomatologiczny, poradnia dzieci zdrowych, punkt szczepień.
Budynek Ośrodka Zdrowia w Białce jest budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym o wymiarach 1295x1015. Budynek posiada dwa wejścia: główne od strony północnej oraz pomocnicze od strony zachodniej. Przed wejściami do budynków usytuowane są podesty wejściowe ze stopniami ograniczonymi murkami oporowymi. Budynek jest niedocieplony, ogrzewany własną kotłownią węglową. Teren działki na której zlokalizowany jest budynek jest ogrodzonym placem, częściowo utwardzonym betonem. Brak jest miejsc parkingowych w pobliżu ośrodka.
Głównym problemami zauważalnymi w związku z ośrodkiem zdrowia, w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych jest: po pierwsze poprawa dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych oraz obniżenie kosztów bieżącego utrzymania ośrodka poprzez zmniejszenie strat ciepła i racjonalizacji jego wykorzystania.
Planowane działania wpisują się w realizację celów określonych w podstawowym dokumencie strategicznym dotyczącym ochrony zdrowia przyjętym na poziomie krajowym -
Zakres modernizacji ośrodka zdrowia w Białce obejmuje wykonanie wzdłuż północnej ściany budynku podjazdu dla wózków inwalidzkich o długości 10 m wraz z modernizacją drzwi wejściowych oraz budową balustrady z rur stalowych. Ponadto wykonane zostanie docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, remontem pokrycia dachu i innymi drobniejszymi remontami na zewnątrz budynku. Ponadto wykonana zostanie w budynku modernizacja sieci c.o. polegająca na wymianie istniejących grzejników na aluminiowe członowe, wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne oraz zamontowanie zaworów grzejnikowych powrotnych.
Docieplenie budynku wykonane zostanie płytami styropianowymi, zaś w celu zlikwidowania barier architektonicznych wybrano wariant budowy podjazdu. Wybrane rozwiązania techniczne są rozwiązaniami optymalnymi pod względem technologicznym oraz uzasadnione pod względem efektywności ekonomicznej, uwzględniający zasadę maksymalizacji efektu przy minimalizacji nakładów.
Etapy realizacji zadania