Projekt pn. „Adaptacja i remont budynku gminnego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu pod utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej” realizowany zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00102-6922-UM0300088/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -
Tytuł operacji: „ Adaptacja i remont budynku gminnego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu pod utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej”
Działanie: 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski

Wartość całkowita projektu: 635 350,37 zł
Kwota dofinansowania: 390 584,00 zł ( 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji)
Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców okolicznych miejscowości Gminy Radzyń Podlaski poprzez utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej, poprzez rozwój infrastruktury kulturalno – sportowej
Etapy realizacji zadania