Informacja Wójta Gminy 
Projekt pn. „Remont i modernizacja budynku Domu Ludowego pod urządzenie Izby Regionalnej w Białej k/Radzynia” realizowany zgodnie z umową nr 61412-UM4300087/06 z dnia 01 lutego 2006 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 

Opis planowanego przedsięwzięcia  
Projekt obejmuje remont zewnętrznych ścian budynku poprzez zerwanie istniejących płyt paździeżowych, docieplenie budynku płytami z wełny mineralnej wykonanych na ruszcie z łat drewnianych i wykonanie jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych. Odeskowanie zabezpieczone będzie impregnatami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Wewnatrz budynku planuje się wymianę okien i drzwi oraz wymianę podsufitki z desek profilowanych. Przeprowadzony zostanie również remont schodów wejściowych. Projekt obejmuje ponadto zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie ogrodzenia w częsci z siatki, w częsci z łat i desek oraz wykonanie nawierzchni ciągu pieszego do budynku z kostki brukowej.