Tytuł projektu: Zakup środków transportu na potrzeby systemu zbiórki segregacji i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski
Działanie:321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00186-6921- UM0300237/11 w ramach działania 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2011 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin dostawy-grudzień 2011 r.

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu – 254 610,00 zł
- Koszty kwalifikowane -162 000 zł
- Kwota dofinansowania -121 500,00 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu – 244 770,00 zł
- Koszty kwalifikowane –148 315,00 zł
- Kwota dofinansowania –111 236,00 zł
Cele projektu: Poprawa utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzyń Podlaski, mających na celu poprawienie efektywności zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych.