Tytuł projektu: pn.”Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel  projektu: Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ZS w Zabielu, Zs w Białce, Zs w Białej, Sp w Żabikowie, SP w Brzostówcu poprzez : organizacje placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia: do kuchni i wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, zakup sprzętu multimedialnego i ICT, zakup zabawek ,pomocy dydaktycznych oraz mebli.
Wartość projektu:516 901,37 zł
Kwota dofinansowania:516 901,37 zł