Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40)   - zwołuję na dzień  8 lutego  2023  roku na godz. 13:00 – LV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.    
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie quorum,
3.Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski
4.Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r.  
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2022 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2023 rok;
10.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy  stałych komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2023 rok
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzyń Podlaski
12.Podjęcie uchwały sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Radzyń Podlaski porozumienia Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego o współpracy w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027;
14.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  Sołectwa Branica Radzyńska - Kolonia oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski;
16.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzyń Podlaski;
18.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Radzyń Podlaski;
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Radzyń Podlaski „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019 – 2023”
20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
21.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale  budżetowej Gminy Radzyń Podlaski  na 2023  rok,
22.Sprawy bieżące.
23.Zamknięcie obrad.