logo

Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujmy, że od dnia 28 lutego 2022 r. na stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii woda została poddana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów.
Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski o pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Szczegółowe informacje u sołtysów miejscowości oraz Radnych Rady Gminy
Osoby, które chcą wesprzeć finansowo mogą wpłacać na konto Gminy Radzyń Podlaski w BS Radzyń Podlaski Nr 05 8046 0002 2001 0000 0101 0047

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski  działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r.,    poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

lodowisko

22 lutego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wyjazd na lodowisko do Lublina oraz do kina Cinema City na film pt. „Skarb Mikołajka”. Celem wycieczki  było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, propagowanie sportów zimowych jako aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez odbiór sztuki filmowej.

turniej tenisa

Wójt Gminy Wiesław Mazurek zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego. Turniej odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Białce 

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  24 lutego 2022    roku na godz. 8:00  – XLIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

Marszałek Woj. Lubelskiego, Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał kolejnego zwiększenia alokacji w ramach drugiego konkursu unijnego z zakresu wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki tej decyzji, Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek odebrał w dniu 18 lutego z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego umowę na dofinansowanie projektu.

turniej OSP

W dniu 13.02.2022 r. w hali sportowej w Żabikowie został rozegrany Halowy Turniej Piłki Nożnej jednostek OSP Gminy Radzyń Podlaski o Puchar Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. W rywalizacji wzięło udział 5 jednostek OSP. Zwycięzcą rywalizacji okazała się jednostka OSP Żabików. Najlepszym bramkarzem został reprezentant Jednostki OSP Żabików Wojciech Kwapiszewski. Królem strzelców został Łukasz Frączek OSP Żabików

logo

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich -
Festiwalu „Polska Od Kuchni”. 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.