Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 18.12.2020 r.
Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę  Radzyń Podlaski od dnia 01.01.2021 r.

W przypadku niezłożenia w/w dokumentu, właściciel przedsiębiorstwa zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą  odbierającym odpady komunalne posiadającym wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim oraz złożenia deklaracji „zerowej” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanej. Na podstawie art. 6 ust. 5a Wójt Gminy Radzyń Podlaski będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniżej znajduje się wzór oświadczenia, które należy złożyć w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oświadczenie od przedsiębiorców o przystąpieniu do systemu – wzór