Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  25 marca   2024  roku na godz. 13:30 – LXIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie quorum,
3.Przyjęcie porządku obrad,
4.Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji z dnia 27 lutego  2024 r.
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym;
8.Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim;
9.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim zs. w Białej;
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski  w 2024 r.;
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
12.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Radzyń Podlaski;
13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale  budżetowej Gminy na 2024 rok;
14.Sprawy bieżące.
15.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica