Uchwałą Nr  LXV/336/2023 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia  27.10.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski, został wyznaczony obszar rewitalizacji, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzostówiec, Branica Radzyńska, Marynin, Ustrzesz i Stasinów.
Zgodnie z planowanym podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski na lata 2021-2030, w terminie od 28.11.2023 r. do 15.01.2024 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

treść ogłoszenia
karta przedsięwzięcia