Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  29 grudnia 2022  roku na godz. 13:00 – LIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie quorum,
3.Przyjęcie porządku obrad,
4.Przyjęcie protokołu z LI Sesji z dnia 9 listopada 2022r.
5.Przyjęcia protokołu z LII  Nadzwyczajnej Sesji  z dnia  29 listopada 2022 r.
6.Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 12 grudnia 2022 r.
7.Wystąpienia zaproszonych gości.
8.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2023 rok wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;
11.Przedstawienie uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie w sprawie projektu budżetu Gminy na 2023 rok;
12.Przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowo – Organizacyjnej w sprawie projektu Budżetu Gminy na 2023 rok;
13.Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie ewentualnych  wniosków Komisji Budżetowo – Organizacyjnej;
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzyń Podlaski na 2023 rok;
15.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok,
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023  rok w Gminie Radzyń Podlaski,
17.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Radzyń Podlaski;
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski;
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Południowe Podlaskie” Sp. z o.o.;
21.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
22.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale  budżetowej Gminy na 2022 rok;
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ;
24.Sprawy bieżące.
25.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica