Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLVII/257/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W załączniku treść obwieszczenia.

Obwieszczenie

Wniosek