plakat

W dniu 1 marca 2022 roku został rozstrzygnięty  Konkurs Plastyczny „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”, którego organizatorem był Wójt Gminy Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu i polskości oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski wraz z przedstawicielami Rady Gminy wspólnie uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. We wtorek 1 marca oficjalna delegacja złożyła kwiaty pod muralem Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej w Białej.
Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” był również Bieg „Tropem Wilczym”, który po raz pierwszy odbył się we wszystkich szkołach z terenu gminy Radzyń Podlaski.

Na prośbę SPZOZ w Radzyniu Podlaskim informujemy o możliwości zapisywania się pod opiekę lekarza, pielęgniarki i położnej w przychodni przy ul. Wisznickiej. Szczegóły na plakacie

W dniu dzisiejszym na prośbę  Wójta Gminy Radzyń Podlaski - Wiesława Mazurka na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkania z Radnymi Rady Gminy oraz sołtysami, którego celem było ustalenia zasad pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Biorący w nim udział radni i sołtysi zadeklarowali pomoc oraz zorganizowanie zbiórek dla potrzebujących.

logo

Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujmy, że od dnia 28 lutego 2022 r. na stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii woda została poddana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów.
Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski o pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Szczegółowe informacje u sołtysów miejscowości oraz Radnych Rady Gminy
Osoby, które chcą wesprzeć finansowo mogą wpłacać na konto Gminy Radzyń Podlaski w BS Radzyń Podlaski Nr 05 8046 0002 2001 0000 0101 0047

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski  działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r.,    poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

lodowisko

22 lutego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wyjazd na lodowisko do Lublina oraz do kina Cinema City na film pt. „Skarb Mikołajka”. Celem wycieczki  było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, propagowanie sportów zimowych jako aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez odbiór sztuki filmowej.

turniej tenisa

Wójt Gminy Wiesław Mazurek zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego. Turniej odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Białce