logo

Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego  w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego

logo

Informujemy, że w dniu 1 marca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim przekazał zawiadomienie dla odbiorców wody z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Branicy Radzyńskiej o warunkowej przydatności wody do spożycia.
Komunikat skierowany jest do odbiorców wody z miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka.

plakat

W dniu 1 marca 2022 roku został rozstrzygnięty  Konkurs Plastyczny „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”, którego organizatorem był Wójt Gminy Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu i polskości oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski wraz z przedstawicielami Rady Gminy wspólnie uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. We wtorek 1 marca oficjalna delegacja złożyła kwiaty pod muralem Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej w Białej.
Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” był również Bieg „Tropem Wilczym”, który po raz pierwszy odbył się we wszystkich szkołach z terenu gminy Radzyń Podlaski.

Na prośbę SPZOZ w Radzyniu Podlaskim informujemy o możliwości zapisywania się pod opiekę lekarza, pielęgniarki i położnej w przychodni przy ul. Wisznickiej. Szczegóły na plakacie

W dniu dzisiejszym na prośbę  Wójta Gminy Radzyń Podlaski - Wiesława Mazurka na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkania z Radnymi Rady Gminy oraz sołtysami, którego celem było ustalenia zasad pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Biorący w nim udział radni i sołtysi zadeklarowali pomoc oraz zorganizowanie zbiórek dla potrzebujących.

logo

Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujmy, że od dnia 28 lutego 2022 r. na stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii woda została poddana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów.
Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski o pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Szczegółowe informacje u sołtysów miejscowości oraz Radnych Rady Gminy
Osoby, które chcą wesprzeć finansowo mogą wpłacać na konto Gminy Radzyń Podlaski w BS Radzyń Podlaski Nr 05 8046 0002 2001 0000 0101 0047

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski  działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r.,    poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.