logo

Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 18.12.2020 r.
Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę  Radzyń Podlaski od dnia 01.01.2021 r.

pszok

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą środę i piątek w godzinach od 1515 do 1915
PSZOK znajduje się w miejscowości Białka 48b. tel. 508 211 143

logo

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawa z utylizacją jest prosta. Jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.

odpady

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XVII/85/2019 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6547.) Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

logo_odpady

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.

§ 2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą środę i piątek w godzinach od 15:15 do 19:15.
W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych, wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź zagrożenia dla środowiska, przyjmowanie odpadów do PSZOK może być wstrzymane.

logo_odpady

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19.) .

logo_odpady

Od dnia 1 stycznia 2020r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych wynosić będzie:
- 12 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie,
- 36 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.