Tytuł operacji: Spotkanie integracyjne mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski z folklorem Podlasia.
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina RADZYŃ PODLASKI.  Umowa o przyznanie pomocy  Nr 01533-6930-UM0342217/12 z dnia 26 marca 2013 r.  zawarta na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. Nr 64, poz. 427 z póź.zm).

Cel operacji :  Integracja społeczności lokalnej  Gminy Radzyń Podlaski, poprzez poprawę jakości życia społeczności lokalnych na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy, której głównym celem było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i artystycznych. Projekt  wpłynie na wzrost  atrakcyjności turystycznej.
Realizowany projekt jest zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2009 – 2015 Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”
Cel ogólny 2. Podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców,
Cel szczegółowy 2.3. Budowanie większego zaufania i kultury współpracy.
Termin projektu – 11 września 2012 roku w Branicy Radzyńskiej. Nieruchomość Nr 173/3 o pow. 0,25 ha.
Plan finansowy wniosku:
Wartość całkowita projektu:  25 858,82 zł
Koszty kwalifikowane projektu: 25 858,82 zł
Kwota dofinansowania: 18 101,00 zł.