BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna
Działania 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Tytuł projektu: Poprawa bazy dydaktyczno – sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski,
Umowa Nr : 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-077/09-00-0774, zawarta w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 523 146,28 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 290 098,35 zł
Wnioskowana kwota: 232 078,68 z