Tytuł projektu: „ Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń    Podlaski – Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”
Działanie : 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski.
Planowany termin zakończenia prac: - listopad 2010 r.
Plan finansowy operacji:

Całkowita wartość projektu: 256 663,00 zł
Koszty kwalifikowane:       210 379,51 zł
Kwota dofinansowania:       157 784,00 zł
Cele projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Zbulitów Duży i Gminy Radzyń Podlaski, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Projekt ma wpływ na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na znaczny wzrost atrakcyjności  sołectwa Zbulitów Duży i tym samym Gminy Radzyń Podlaski. Poprawione zostanie miejsce spotkań mieszkańców sołectwa ,  pozwoli na dalsze integrowanie mieszkańców, co jest dalszą podstawą  do rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i Gminy Radzyń Podlaski.
Projekt realizuje następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2009 – 2015 Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, cel ogólny I, cel szczegółowy 1.3