Tytuł projektu : Kształtowanie  obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ustrzesz poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego we wsi Ustrzesz – Gmina Radzyń Podlaski.
Działanie:  „ Odnowa i rozwój  wsi”  objętego PROW  na lata 2007 – 2013.
Beneficjent : Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 00235-6922-UM0300512/10  w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin zakończenia prac – listopad 2011 r.

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu -  716 912,03 zł
- Koszty kwalifikowane – 587 632,81 zł
- Kwota dofinansowania:  440 724,00 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu - 431 750,24 zł
- Koszty kwalifikowane       - 351 016,45 zł
- Kwota  dofinansowania      - 263 262,00 zł
Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Ustrzesz  – Gmina Radzyń Podlaski, poprzez utworzenie miejsca rekreacji i sportu,  oraz podniesienie standardu budynku wykorzystywanego jako zaplecze sportowe dla wszystkich użytkowników kompleksu.
Etapy realizacji projektu: