W dniu 11 października 2021 roku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski odbyła się wspaniała uroczystość Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Podczas uroczystości Jubilatom, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu Gminy Radzyń Podlaski. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek.  Włodarz w kierunku dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  o zakończeniu zbierania materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1206L Dr. krajowa nr 63 Stok-Gąsiory-Główne od km 0+012,23 do km 10+022".

logo

Uprzejmie informuję , że zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  Konsultacje będą trwały od 19 października 2021 r. do 29 października 2021 r.

 

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

logo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) art. 6 ust. 3 – 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Radzyń  Podlaski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Radzyń  Podlaski Wójt Gminy Radzyń  Podlaski zarządza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywa do 2035.

logo

W związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej informujemy, że dnia 7 października 2021 r. w godzinach 9–14 będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmie nieruchomości położone w Zabielu.

Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

logo

Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do procesu delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski stanowiącego punkt wyjścia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie do dnia 8.10.2021: