§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.

§ 2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą środę i piątek w godzinach od 15:15 do 19:15.
W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych, wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź zagrożenia dla środowiska, przyjmowanie odpadów do PSZOK może być wstrzymane.

O wstrzymaniu przyjmowania odpadów, prowadzący PSZOK poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty, za co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące odpady komunalne:

papa,
odpady opakowaniowe, zawierające pozostałości odpadów niebezpiecznych ( np. puszki po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach itp.,),
przeterminowane leki,
problematyczne tworzywa sztuczne (np. wanienki, brodziki, meble ogrodowe, sznurki, folie po kiszonkach itp.),
odpady nietypowe (np. parasole, sprzęt sportowy itp.),
zużyte opony,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
baterie, akumulatory,
świetlówki,
zużyte cartridge, tonery i pojemniki na tusze,
odpady biodegradowalne (zielone),
szkło,
makulatura,
opakowania suche,
styropian, folie budowlane,
opakowania metalowe, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
magnetyczne nośniki informacji,
odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach,
odpady wielkogabarytowe.

Odpady w postaci płynnej, przyjmowane są w oryginalnych, szczelnych opakowaniach.
Dopuszcza się przyjęcie odpadów płynnych w opakowaniach innych niż oryginalne, pod warunkiem dostarczenia ich w szczelnych pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadów.

§ 3

PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie,po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Radzyń Podlaski oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za opłatą.
Fakt przyjęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych potwierdzany jest pisemnie, ze wskazaniem ilości (w litrach) i rodzaju przyjmowanych odpadów.
Dostarczane odpady komunalne podlegają ważeniu na legalizowanej wadze znajdującej się na wyposażeniu PSZOK.
W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Odpady komunalne są przyjmowane wyłącznie po ich wysegregowaniu i dostarczeniu w sposób umożliwiający odebranie ich jako odpady segregowane.
Dostarczane do PSZOK wysegregowane odpady komunalne należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach na poszczególne rodzaje odpadów i w wyznaczonych miejscach.


§ 4

Należy stosować się do poleceń i instrukcji obsługi PSZOK.
Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszcza je w specjalnie oznakowanych miejscach i pojemnikach.
Obsługa PSZOK jest uprawniona do kontroli dostarczanych odpadów.
Prawo odmowy przyjęcia odpadów przez obsługę PSZOK obowiązuje w przypadku, gdy przyjęcie odpadów komunalnych mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.