Od dnia 1 stycznia 2020r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych wynosić będzie:
- 12 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie,
- 36 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny wynoszą:
- za worek o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł
- za pojemnik lub worek o pojemności 80 l – w wysokości 15 zł
- za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł
- za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 30 zł
- za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 80 zł
- za pojemnik o pojemności 5 m3 – w wysokości 250 zł
- za pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 350 zł

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynoszą:
- za worek o pojemności 60 l – w wysokości 22 zł
- za pojemnik lub worek o pojemności 80 l – w wysokości 27 zł
- za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 30 zł
- za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 54 zł
- za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 144 zł
- za pojemnik o pojemności 5 m3 – w wysokości 450 zł
- za pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 630 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, z tym, że opłatę za czwarty kwartał roku kalendarzowego wnosi się do dnia 30 grudnia,  jednak możliwe jest także wnoszenie opłaty miesięcznie.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.