logo_odpady

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.

§ 2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą środę i piątek w godzinach od 15:15 do 19:15.
W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych, wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź zagrożenia dla środowiska, przyjmowanie odpadów do PSZOK może być wstrzymane.

logo_odpady

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19.) .

logo_odpady

Od dnia 1 stycznia 2020r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych wynosić będzie:
- 12 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie,
- 36 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.