Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22  listopada   2023  r.   na godz. 13:00 – LXVI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokolu z LXV  Sesji z dnia 27 października 2023 r.  
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024;
9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego;
10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Radzyń Podlaski na lata 2024-2028
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
14.Sprawy bieżące;
15.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica