Szanowni Mieszkańcy zgodnie z art. 6 ust. 5a pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek kontroli częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Radzyń Podlaski Nr 67/2023 z dnia 24.10.2023 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski,  prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32,  21-300 Radzyń Podlaski, pok. Nr 1:  faktur VAT, rachunków  lub paragonów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do końca lipca 2024r.

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83 413 18 10 lub w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski, pok. Nr 1.