Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27  października  2023  r.   na godz. 14:30  – LXV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokolu z LXIV  Sesji z dnia 6 września 2023 r.  
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na kadencję 2024– 2027;
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nazwy przystanku osobowego na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Radzyńskim dotyczącego przejęcia zadania publicznego Powiatu Radzyńskiego w zakresie obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023-2024r;
12.Podjęcie uhwały zmienijącej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
13.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15.Sprawy bieżące;
16.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica