Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XVII/85/2019 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6547.) Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. kształtują się następująco:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi 12 zł/os./miesiąc
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, wynosi 36 zł/os./miesiąc
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian.
Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości - wysokość opłaty wyliczona została jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.
Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie i przedstawiają się następująco:
1 rata – 15.04.2020r.
2 rata – 15.07.2020r.
3 rata – 15.10.2020r.
4 rata – 30.12.2020r.
Opłatę można wnieść przelewem na konto. W takim przypadku prosimy o kontakt pod nr tel. (83) 413 18 10 w celu pozyskania indywidualnego nr rachunku bankowego.