Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  25 lipca 2023    roku na godz. 8:00   – LXII  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie
2.   Stwierdzenie quorum
3.   Przyjęcie porządku obrad
4.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Radzyń  Podlaski Samorządowej Karty Praw Rodzin.
5.   Zamknięcie obrad.


                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                        Barbara Palica