W dniu 25 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały wręczone umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparciem finansowym zostanie objętych 49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego. Wysokość pomocy w ramach tego naboru to 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki gminne.
Gmina Radzyń Podlaski otrzymała pomoc w wysokości 5000000 na realizację projektu pn.  „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Białka oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Centrum Kultury i Rekreacji w m. Branica Radzyńska, gmina. Radzyń Podlaski"

Celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych-zaopatrzenie w wodę oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków, a także zapewnienie ochrony wód powierzchniowych przed ryzykiem skażenia bakteriologicznego i chemicznego.
W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku WL Jerzy Szwaj oraz członek zarządu Zdzisław Szwed, a z Gminy Radzyń Podlaski Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Skarbnik Gminy Zenon Matejek.