Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  12  grudnia  2022   roku na godz. 13:30  – LIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok.
5.Zamknięcie obrad.
            
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica