Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.   ) zwołuję na dzień   9 listopada   2022 r.  na godz. 9:00 LI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  parter). Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XLVII  Sesji z  dnia 9 sierpnia  2022  roku;
5.Przyjęcie protokołu z XLVIII – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 26 sierpnia 2022 r.;
6.Przyjęcie protokołu z XLIX – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 22 września 2022 r.;
7.Przyjęcie protokołu z L – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 27 września 2022 r.
8.Wystąpienia zaproszonych gości,
9.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
10.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Radzyń Podlaski od Powiatu Radzyńskiego zadania obejmującego wykonanie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1210L w miejscowościach Radowiec i Brzostówiec;
13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2023 ;
14.Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu ( przejazdy)
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Radzyńskiemu ( Borowe)
16.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śrdniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023;
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
18.Podjęcie uchwały w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Radzyń Podlaski na rok 2023
19.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Radzyńskim dotyczącego przejęcia zadania publicznego Powiatu Radzyńskiego w zakresie obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022-2023r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
21.Podjęcie uchwały w spawie zmiany wpf.
22.Sprawy bieżące
23.Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica