Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  26 sierpnia 2022  roku na godz. 8:00  – XLVIII  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w Sali konferencyjnej UG.  Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela
5.Podjęcie uchwały sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzyń Podlaski w roku szkolnym 2022/2023
6.Zamknięcie obrad.
                                                                                             
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica