Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2022 roku.  Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie  dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przyjęte uchwałą Nr XL/209/2021 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2021r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

1.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:
a)dofinansowywanie szkoleń, kursów dla członków GKRPA,
b)dofinansowywanie szkoleń, kursów dla sprzedawców napoi alkoholowych,
2.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, podejmowania różnych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz ich rodzin  poprzez:
a)dofinansowywanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów, spektakli itp.,
b)dofinansowywanie pogadanek informacyjno-edukacyjnych dla rodziców dzieci i młodzieży,
c)dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających alternatywne formy spędzania czasu przez  dzieci i młodzież np. zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, integracyjne, happeningi itp.,
d)dofinansowywanie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży np.: kolonie, półkolonie, obozy, rajdy, wycieczki itp.,
e)dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych, broszur, plakatów, ulotek, gadżetów o charakterze profilaktycznym,
f)dofinansowywanie organizacji i promocji imprez promujących zabawę bez używek dla dzieci i młodzieży i ich rodzin np. festyny, turnieje, pikniki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Sportu itp.
3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:
a)dofinansowywanie programów w zakresie reintegracji społecznej i programów terapeutycznych dla osób uzależnionych  i współuzależnionych np. obozy terapeutyczne, terapia rodzinna, trening zachowań itp.,
b)dofinansowywanie działań abstynenckich np.: spotkania, pielgrzymki trzeźwościowe, rocznice trzeźwościowe, spotkania integracyjne, pikniki, wycieczki, warsztaty, imprezy promujące funkcjonowanie bez używek itp.

Termin składania ofert do 06.05.2022  r.
Oferty należy przesyłać na adres:  Urząd Gminy  Radzyń Podlaski , 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 pok.nr  3 (sekretariat), z dopiskiem „Ogłoszenie GKRPA ”.


Przewodnicząca
GKRPA w Radzyniu Podlaskim
(-) Małgorzata Kułak