Wójt Gminy Radzyń Podlaski  działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r.,    poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Wójt Gminy  informuje, że:
1.Wszyscy zainteresowani, w dniach od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
2.Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronach internetowych pod następującymi adresami: www.radzynpodlaski.pl
oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie  Gminy Radzyń Podlaski p. Nr 201
3.Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
4.Uwagi i wnioski należy składać na formularzu umieszczonym na powyższych stronach internetowych:
1)drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2)pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:  Urząd Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, z dopiskiem „Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035”,
3)ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski  tel. 083 413 18 18. (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
5.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski.
6.Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 18.03.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

Formularz

Prognoza

Strategia