Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  24 lutego 2022    roku na godz. 8:00  – XLIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok.
5.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica