Uprzejmie informuję, że zmianie uległa godzina XXXII – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Sesja odbędzie się o godz. 14:00.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica

Mieszkańcy Gminy RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  14 maja  2021 roku na godz. 13:00  – XXXII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Podjęcie uchwały  zmieniającej  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski w 2021 roku;  
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7.Zamknięcie obrad.

 

Radzyń Podlaski, dnia 10 maja 2021 r.

                        
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica