Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  nabór ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2021 roku.  Przyjęte uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020   r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

1.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:
a) dofinansowywanie szkoleń, kursów dla członków GKRPA,
b) dofinansowywanie szkoleń, kursów dla sprzedawców napoi alkoholowych,
c) dofinansowanie zakupu Alkomatu umożliwiającego przeprowadzenie pomiarów bez użycia ustnika.

2.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:
a) dofinansowywanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów, spektakli itp.,
b) dofinansowywanie pogadanek informacyjno-edukacyjnych dla rodziców dzieci i młodzieży,
c) dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających alternatywne formy spędzania czasu przez  dzieci i młodzież np. zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, integracyjne, happeningi itp.,
d) dofinansowywanie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży np.: kolonie, półkolonie, obozy, rajdy, wycieczki itp.,
e) dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych, broszur, plakatów, ulotek, gadżetów o charakterze profilaktycznym,
f) dofinansowywanie organizacji i promocji imprez promujących zabawę bez używek dla dzieci i młodzieży i ich rodzin np. festyny, turnieje, pikniki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Sportu itp.

3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez:
a) dofinansowywanie programów w zakresie reintegracji społecznej i programów terapeutycznych dla osób uzależnionych  i współuzależnionych np. obozy terapeutyczne, terapia rodzinna, trening zachowań itp.,
b) dofinansowywanie działań abstynenckich np.: spotkania, pielgrzymki trzeźwościowe, rocznice trzeźwościowe, spotkania integracyjne, pikniki, wycieczki, warsztaty, imprezy promujące funkcjonowanie bez używek itp.

Termin składania ofert do 4 czerwca   2021  r.
Oferty należy przesyłać na adres:  Urząd Gminy  Radzyń Podlaski , 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 pok.nr  3 (sekretariat), z dopiskiem „Ogłoszenie GKRPA”.

Przewodnicząca
GKRPA w Radzyniu Podlaskim

(-) Małgorzata Kułak