Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)  zwołuję na dzień 8 grudnia  2020 roku na godz.14:oo – XXVII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał:
3.1.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu ;
3.2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
3.3. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2020 rok.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Barbara Palica