Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  25 czerwca 2020    roku na godz.14:oo – XXII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
3.Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu ;
4.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Barbara Palica